top of page

תקנון תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות באתר של עדי ישראלי, סטודיו לעיצוב

 1. ברוכות הבאות לאתר עדי ישראלי סטודיו לעיצוב (להלן: "הסטודיו" או "האתר").

 2. דף זה מסדיר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות החלים על גלישה באתר (להלן: "התקנון"). התקנון כתוב לשון יחיד-נקבה מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים, יחידים או רבים כאחד.

 3. הגולשת באתר והמשתמשת בשירותיו, בכל אמצעי תקשורת ו/או מכשיר קצה באשר הוא – בין היתר אך לא רק, מחשב נייד, מחשב נייח, טלפון נייד, מחשב כף יד, טאבלט וכיו"ב, מאשרת שהיא קראה את הוראות התקנון, והיא מסכימה להן ומתחייבת למלא את הקבוע בו.

 4. מובהר בזאת כי אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת בדין, כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו אכיף או חוקי, התנאים האחרים בתקנון ימשיכו לחול במלואם.

 5. צוות האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי, בנוסף לכל זכות המוקנית בדין: לערוך שינויים, תיקונים או עדכונים בתוכן ובעיצוב האתר; להפסיק את פעולת האתר זמנית או לצמיתות; לחסום/להגביל את הצפיה באתר או חלקים ממנו.

 6. האתר הוא אתר תדמית של הסטודיו ועל כן צוות האתר יהיה רשאי לכלול במסגרת האתר פרסומים או הצעות של צדדים שלישיים וקישורים לאתרי אינטרנט נוספים. כמו כן, צוות האתר יהיה רשאי להציג דוגמאות של תוצרי הסטודיו (להלן: "תוצרי הסטודיו" ו/או "התוצרים").

 7. כל קישור לאתר יהיה קישור עמוק לאתר במלואו כפי שהוא כך שניתן יהיה לצפות באתר כפי שהוא מופיע ברשת האינטרנט. כמו כן, חל איסור על קישור קישור לקובץ גרפי או תמונה במנותק מהדפים בו הם מופיעים באתר. אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות, ואין להציג את האתר באמצעים המשנים את עיצובו או תכניו.

 8. חל איסור על קישור האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות או אמונות הציבור, או מנוגדים לדין, או מעודדים פעילות המנוגדת לדין כגון גזענות, הפליה, תוכן המהווה לשון הרע, תוכן הכולל איומים וכיו"ב.

 9. קניין רוחני: כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, אך לא רק, עיצובו, קוד האתר, קבצי מדיה מסוג גרפיקה, קבצי אודיו, ממשקים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה, תוצרים של לקוחות אשר מוצגים באתר, יישומים, דומיין, תוצרי הסטודיו וכיו"ב, שייכים באופן מלא לעדי ישראלי סטודיו לעיצוב, ולו בלבד ומהווים הקניין הרוחני הבלעדי של האתר. השימוש בקניין הרוחני של האתר, כמפורט לעיל, מותר רק באישור כתוב מראש מעדי ישראלי וממנה בלבד. למען הסר ספק יובהר כי אין להפיץ, להעתיק, לפרסם כל גרפיקה, סרטון, סימן מסחרי או תוכן אחר בכל מדיה שהיא ללא האישור הכתוב כאמור לעיל. כמו כן, יובהר כי אישור כזה אינו מהווה הסכמה למתן זכות בחומר המוגן.

 10. חל איסור על שימוש באתר או בחלקים ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן ו/או על מנת להפיץ וירוס מחשב או כל נוזקה אחרת או מכתבי שרשרת וכיו"ב.

 11. מדיניות פרטיות: צוות האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות וכן מתחייב שלא להעביר פרטי לקוחות ו/או משתמשים לצדדים שלישיים.

 12. הגבלת אחריות: עדי ישראלי סטודיו לעיצוב לא נושאת באחריות כלשהי בקשר עם תוכן האתר ואין להתבסס עליו לכל דבר ועניין. הצפיה והשימוש באתר ובתוכנות היא באחריות המשתמשים בלבד ולא תהיה להם טענה, דרישה או תביעה כלפי עדי ישראלי סטודיו לעיצוב. כמו כן, עדי ישראלי סטודיו לעיצוב אינה אחראית לכל תקלה, כשל או פגם בהפעלת האתר וכן לנזקים שייגרמו למשתמשות/צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש או חוסר האפשרות להשתמש באתר, לרבות עקב תוכנות זדוניות ונוזקה. 

 13. הדין החל וסמכות שיפוט: הדין החל בקשר לתנאי השימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט בקשר עם תנאי השימוש מוקנית לבית משפט מוסמך בראשון לציון בלבד.

 14. ט.ל.ח

bottom of page