Depositphotos_246293602_XL.jpg
papper-logo-mockup.jpg
All-in-one_-Branding-Identity-Mock-up-7.jpg

הלוגו שיצרתי עבור המרכז למדיניות ישראל-סין שהשיקו המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) והקרן על שם התורמים דיאן וגילפורד גלייזר, מכיל מוטיבים וגוונים הדדיים מדגלי המדינות וקווים קליגרפיים השלובים זה בזה, על מנת לייצג את תכלית המרכז, שנועדה לקדם יחסים פוריים ובטוחים בין ישראל וסין בגישה מקצועית ומאוזנת. 

Slide 16_9 - 2.png
All-in-one_-Branding-Identity-Mock-up2-.jpg